Infrastructura

Alimentare cu apă
Localitatea Camarasu are din anul 2009 un sistem centralizat de alimentare cu apa , aductiunea de la Gilau . Cele mai importante izvoare sunt:
Izvorul Dos din sudul localităţii Cămăraşu, lângă drumul spre Sărmaşu şi are un debit de 0,05 l/sec şi 4.30 mc/zi, izvorul "Recea" sau "Pungea" are amplasamentul lângă drumul spre Reghin şi are un debit ele 0,09 l/sec şi 7,8 mc/zi.
În general, pânza freatică cantonează apă nepotabilă. Nivelul freatic este cuprins între - 0,80 m şi 4 m.
Apa din sursele existente este influenţată şi de poluarea din zonă, neexistând zone de protecţie, iar debitul acestora nu poate asigura sursa de apă pentru consum public şi consum gospodăresc.
Apa din captările existente se încadrează în ape freatice de mică adâncime, motiv pentru care sterilizarea lor este obligatorie, lucru care în prezent nu se face (de exemplu, clorinare)

 

Canalizare
Localitatea nu are inca un sistem centralizat pentru canalizare. Apele uzate care rezultă în urma spălării (fierea corpului), sunt împrăştiate în incinta gospodăriilor unde se înfiltrează sau se strâng prin rigolele străzilor şi ajung în cursul apelor de suprafaţă.
La fel, apele din precipitaţii care cad pe platformele de depozitare a bălegarului de grajd, se răspândesc pe suprafaţa limitrofă înfiltrându-se în sol contribuind la poluarea mediului.
Nici unul din trupurile localităţii nu are canalizare în sistem centralizat. Apele uzate menajere sunt împrăştiate în incinta gospodăriilor şi se înfiltrează în sol. Apele pluviale sunt colectate de rigolele străzilor şi conduse în recipienţi naturali care este Valea Năoiului.

 

Alimentarea cu energie electrică

Localităţile aparţinătoare de Cămăraşu sunt alimentate din sistemul naţional de energie electrică cu tensiunea de 20 kV după cum urmează:
Satul Cămăraşu din linia electrică aeriană de 20 KV Gherla
Cămăraşu prin două posturi de transformare mare 20/0,4 kV
Satul Năoiu - bornă electrică de SNA de 20 kV
Cămăraşu prin un post de transformare 20/0,4 kV
Satul Sîmboleni din linia electrică aeriană de 20 kV Gherla
Cămăraşu prin două posturi de transformare 20/0,4 kV
Consumatorii electrici existenţi sunt în perimetrul comunei sunt alimentaţi cu energie electrică la tensiunea de 0,4 kV, Nivelul de asigurare a alimentării cu energie electrică consumatorilor este asigurat pentru nivelul de dotare tehnică a gospodăriilor şi este corespunzător anilor 1960 - 1970.

 

Telefonie
Localităţile aparţinătoare de comuna Cămăraşu, pe relaţia de comunicaţii proprietatea RomTelecom. In anul 2006 a fost instalată o centrală digitală care permite racordarea la reţeaua de internet al comunei, fiind extinsă reţeaua de telefonie RomTelecom în satele Cămăraşu şi Sîmboleni.

 

Alimentarea cu căldură
În întreaga comună există reţea de gaze naturale la care sunt racordate 435 de gospodării. Asigurarea căldurii pe perioada friguroasă se mai realizează şi prin sisteme de încălzire locală (sobe) alimentate de combustibil material lemnos.

 

Postul de poliţie

Biroul poliţiei din comună funcţionează într-o clădire parte şi cu etaj construită centru poliţie şi locuinţă.

 

Dispensarul veterinar
Funcţionează într-o clădire specifică situată în Cămăraşu. Construcţia parter şi etaj aflată într-o stare tehnică bună, este prevăzută cu spaţii pentru dispensar şi locuinţă medic.

 

Spaţiul pentru poştă
Poşta funcţionează într-o încăpere închiriată.

 

Punctul farmaceutic
Farmacia Accacia SRL - farmacista d-na Iulica Niculescu ,functioneaza din anul 2008 intr-un apartament al primariei la nr. 353 si are un program zilnic de la ora 8,00 la ora 16,00 .

 

Gospodăria comunală
Capitolul gospodărie comunală este axat numai pe domeniul deşeurilor în localităţile aparţinătoare comunei Cămăraşu se produc următoarele tipuri de deşeuri:
- deşeuri menajere solide cu componentele
- deşeuri organice şi deşeuri greu degradabile biologic. Activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere se desfăşură în baza unui contract cu firma de salubritate Strict Prest .
- deşeuri animaliere - în totalitate, gestionarea deşeurilor mici se face de către producătorii acestora în propriile gospodării. Deşeurile mari de origine animalieră se transportă în baza unui contract cu Protan Dej.

 

Circulaţia
Reţeaua stradală în cadrul localităţilor componente ale comunei Cămăraşu însumează o lungime de 33 km.Aproximativ 2,3 km ( strada principala si strazile Scolii , Spre Biserica Ortodoxa si Spre Biserica Reformata )sunt asfaltate . Celelalte străzi sunt în proporţie de circa 90 % pietruite, iar cea 10 % sunt slab pietruite. In general, reţeaua stradală, datorită condiţiilor de relief, are aspect dezordonat şi doar în mici zone este sistematizată. Cătunele, care sunt aşezări mai noi au o reţea rectangulară de străzi.
Strada principală se suprapune peste drumul comunal în toate localităţile. In localitatea Cămăraşu drumul DN 16 constituie strada principală pe o lungime de circa 2,20 km.
Repartizarea reţelei de străzi şi pe localităţi este următoarea:
Cămăraşu 16,30 km, din care 2,70 km ocupat de DN 16,
Sîmboleni 9,70 km,
Năoiu 8,90 km.

Din analiza situaţiei existente, s-au reţinut următoarele disfuncţionalităţi legate de căile de comunicaţie şi circulaţie. Dispersarea locuinţelor pe o suprafaţă mare are caefect ingreunarea sistematizarii reţelei stradale în condiţiile costurilor foarte mari pe care le-ar implica acestea, raportat la posibilităţile economice ale comunităţii;
- existenţa unor intersecţii resistematizate între DN 16 şi DC 25 cu repercusiuni negative asupra traficului rutier pe DN 16, precum şi lipsa unei intersecţii care să rezolve debuşarea directă în DN a mijloacelor auto şi hipo din zona fostei incinte a CAP Cămăraşu şi din zona benzinăriei.