Starea economico-sociala în anul 2009

R A P O R T U L
PRIMARULUI COMUNEI CĂMĂRAŞU PRIVIND
STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI
CĂMĂRAŞU ÎN ANUL 2009

 

Ţinând cont de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată , art. 63 (3) , lit.a) , în calitate de primar al comunei Cămăraşu , am obligaţia de a face public raportul privind starea economică şi socială a comunei în anul 2009 .
În anul 2009 , în ceea ce priveşte serviciile administrative oferite cetăţenilor comunei Cămăraşu , am urmărit în permanenţa , ca în limitele legislaţiei în vigoare să rezolvam cât mai repede şi cat mai multe dintre problemele cetăţenilor , ţinand întotdeauna cont de importanţa şi urgenţa unor acţiuni , chiar dacă aceasta a necesitat deplasarea ori de cate ori a fost nevoie , în satele comunei .
Punctele esenţiale urmarite în acest an au fost în esenţă cele stabilite în urma cu mai multi ani şi anume :
- executarea în cele mai bune condiţii a bugetului local , realizarea unui echilibru în ceea ce priveste asigurarea fondurilor pentru funcţionarea normala a tuturor componenţelor economico-sociale ;
- asigurarea transparenţei în ceea ce priveţte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică locală ;
- urmărirea creşterii calităţii procesului de învaţământ , prin alocarea de fonduri pentru reparaţii curente , modernizari şi utilităţi ;
- alocarea de fonduri pentru întreţinerea şi repararea drumurilor principale şi pietruirea unor uliţe şi straduţe mai mici ;
- depunerea de proiecte de atragere a unor fonduri europene şi guvernamentale care vizează apropierea comunei noastre de comunele cele mai dezvoltate din judeţ şi din ţară ;
- organizarea de manifestări culturale şi sportive cu scopul de a dezvolta componenţa culturală a vieţii cetăţenilor comunei .
În cursul anului 2009 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară'' Câmpia Transilvaniei judeţul Cluj ‘' , asociaţie din care face parte şi comuna Cămăraşu şi înca 8 comune din zona , am desfaşurat o activitate bogata , concretizată prin câştigarea unor proiecte şi depunerea altora , urmarindu-se promovarea intereselor comunei Cămăraşu. Astfel s-au realizat urmatoarele proiecte :
- Dezvoltarea durabilă în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile - proiect depus spre finanţare în octombrie 2009 ;
- Creşterea capacităţii administrative - organizarea unor cursuri de formare profesională , proiect depus în cadrul PODCA în luna decembrie 2009 ;
- Depunerea unui proiect în cadrul POS CCE ,, Dezvoltarea şi cresterea serviciilor publice elctronice în comunele din A.D.I. Campia Transilvaniei , judeţul Cluj " pentru dotarea primăriilor din asociaţie cu echipamente IT , telefonie , multiplicatoare , fax , xerox, programe soft , proiect depus spre finanţare în luna octombrie 2009 ;
- Finalizarea în luna noiembrie 2009 a proiectului intitulat ‘'Reţeaua de consiliere familială Câmpia Transilvaniei'' , proiect ce a pravăzut formarea asistenţilor sociali din cadrul primăriilor din microregiunea Câmpia Transilvaniei privind terapia familială sistematică şi sănătatea mintală ;
- Finalizarea tot în luna noiembrie 2009 a proiectului intitulat Caravana TIC - fiind partener cu Asociaţia Institiutul Postliceal Phoenix din Cluj-Napoca , prin care au fost organizate cursuri şi oferite diplome recunoscute de Ministerul Muncii în mai multe meserii ;
- În luna noiembrie 2009 , în cadrul PNDR ,măsura 431 , sub-masura 431.1, faza 3 s-a aprobat proiectul intitulat Elaborarea planului de dezvoltare a GAL Câmpia Transilvaniei , valoarea eligibilă fiind de 61.250 euro .
Trebuie menţionat faptul că în cursul anului 2009 în cadrul Asociaţiei Microregionale de Dezvoltare Intercomunitară Cămăraşu - Mociu şi Asociaţiei Microregionale de Dezvoltare Intercomunitara Catina - Cămăraşu , s-a demarat deja întocmirea pe fiecare asociaţie a câte unui proiect integrat , fiecare dintre acestea ar fi putut atrage câte 6 mil. euro, care urmareau creşterea nivelului de trai al populaţiei comunelor implicate , îmbunătăţirea infrastructurii , apropierea de un nivel normal de trai, cultură şi civilizatie . Din păcate , desi s-a ajuns la un stadiu aproape de final cu aceste proiecte , prin apariţia ghidului de finanţare de abia în luna iunie 2009 , acesta împiedică depunerea de doua sau mai multe proiecte , astfel că atât comuna Cămăraşu cât şi celelalte comune din asociaţia noastra şi din ţară , nu a mai putut să depuna mai multe proiecte , depunând eforturi financiare şi umane fara a avea o finalitate , deocamdată . Deşi am solicitat instituţiilor judeţene şi centrale clarificari care sa ne fie transmise în timp util , nici o instituţie nu a putut sa ne transmită clarificarile şi explicaţiile solicitate privind stoparea depunerii a mai multor proiecte de către o comună , contrar recomandărilor şi criticilor europene privind accelerarea accesării fondurilor de către ţara noastra .
În ceea ce priveşte şedinţele consiliului local , acestea s-au ţinut cu regularitate, conform prevederilor legii , respectându-se programul şi ordinea de zi , prezenţa consilierilor a fost bună , aceştia având activitate în cadrul comisiilor de specialitate . Constat în continuare că mai sunt multe de făcut şi la acest capitol al activităţii pe comisii de specialitate .
În anul 2009 s-au adoptat un număr de 48 hotărâri toate în urma unor proiecte de hotărâri pe care le-am iniţiat ; s-au emis un numar de 492 dispoziţii. Nu am avut dispoziţii respinse de către Prefectura Cluj pt. neîncadrarea în limitele legii .

În cadrul cheltuielilor efectuate din bugetul local în anul 2009 , partea cea mai importantă o reprezintă investiţiile şi din acest punct de vedere se poate afirma , fără vreo interpretare tendenţioasă , că anul 2009 , din punct de vedere al numărului obiectivelor de investiţii , al importanţei acestora , cât şi a dimensiunilor economico-financiare , a fost un an foarte important an în istoria comunei Cămăraşu ; suma alocata investiţiilor (2.108.011 lei ) pentru acest an a reprezintat 35% din totalul cheltuielilor bugetului local şi fondului de rulment ( 5.888.600 lei) , aceasta ţinând cont şi de cuantumul important al cheltuielilor alocate pt. învaţământ (1.137.100 lei ) şi asistenţa socială-ajutoare sociale şi încălzire ( 579.000 lei) . În sprijinul acestei afirmaţii , privind importanţa anului 2009, amintesc urmatoarele investiţii principale :
- finalizarea lucrărilor de mansardare şi modernizare a clădirii primîriei , lucrări ce au costat 356.000 lei ;
- proiectare şi construcţie teren multifuncţional cu gazon sintetic = 170.000 lei ;
- construirea unei cladiri-centru medical - lucrare efectuată în proporţie de 60%, până în prezent costurile se ridică la 258.760 lei ; aceasta lucrare sperăm sa o finalizam în acest an ;
- extindere reţea apă potabilă în satul Cămăraşu , inclusiv construcţia a doua staţii de pompare , astfel că lungimea totală a reţelei de apă de pe teritoriul localităţii Cămăraşu a ajuns la 24 km ; lucrările au costat până în prezent 459.481 lei , fiind executate în proporţie de 90% , ramânând o mica parte de executat în primul semestru al anului în curs , respectiv cele doua staţii de pompare ;
- construirea de vestiare la baza sportivă - până în prezent s-au cheltuit 92.120 lei (materiale şi manopera) ; pentru acest an rămânând de efectuat lucrările de instalaţii şi finisările ;
- proiect integrat ADI Mociu - Cămăraşu = 110.480 lei ;
- proiect integrat ADI Cămăraşu-Catina =110.970 lei ;
- consultanţa proiect integrat comuna Cămăraşu = 29.400 lei ;
- lucrări de reabilitare şcoli (grupuri sanitare şi racord la utilităţi- Şcolile : Cămăraşu, Năoiu şi Simboleni-Fagadaua ) = 50.000 lei ;
- cofinanţare lucrări de extindere reţea distribuţie gaze naturale = 60.000 lei ;
- reactualizare P.U.G. comuna Cămăraşu = 48.000 lei ;
- întocmire documentaţii realizare proiect înfiinţare spaţii verzi = 4.800 lei ;
- achiziţie terenuri pentru construirea staţiei de clorinare si a rezervoare de colectare apa potabila = 21.000 lei ;
- întocmire proiect tehnic alimentare cu apa sat Naoiu = 39.000 lei , lucrare ce a fost contractata , valoare 445.000 lei fara tva , lungimea retelei fiind de aproximativ 10 km , inclusiv construire bazin alimentare ;
- lucrări cadastrale , întăbulări obiective primarie ( 2 terenuri staţii epurare , teren cămin cultural , teren gradiniţă Năoiu , terenuri spaţii verzi , teren bazine alimentare cu apa Simboleni-Cătina ,teren staţie clorinare şi rezervoare alimentare cu apa Cămăraşu ) = 70.000 lei ;
- alte obiective de investiţii mai mici realizate ( 14 obiective : evaluari imobile , realizare stema comunei ,expertize , avize şi taxe autorizaţii , reparaţii capitale remiza PSI ,proiecte racorduri , dirigenţie şantier , branşamente apa , reparaţii inst.inter.gaz metan , PUZ teren sport , SF şi studiu geotehnic ) , în valoare totală de peste 228.000 lei .

Referitor la partea culturală în luna iunie 2009 s-au finalizat , odată cu desfaşurarea ediţiei a III-a a manifestării culturale " Fiii satului ‘' , lucrările la scena în aer liber , unde se pot derula diverse manifestari culturale , şcolare , spectacole în aer liber , etc.
Tot la partea de cheltuieli mai amintesc lucrarile de pietruiri pe mai multe straduţe din toata comuna , astfel că se poate circula normal în orice perioadă a anului , având în vedere în continuare îmbunătăţirea calităţii drumurilor comunale .
În ceea ce priveşte asistenţa socială , în anul 2009 s-au acordat ajutoare sociale în suma de 116.666 lei şi ajutoare de înmormântare de 1.650 lei , ajutoare de încălzire locuinţe beneficiari ajutor social în suma de 19.952 lei ( 69 dosare ) şi 86.870 lei ajutoare pt. încalzire lemne la 413 familii care nu sunt beneficiare de ajutor social , achitându-se plata pentru ajutorul de încălzire pentru toate cele 5 luni de iarna , la fel şi pentru ajutorul social . La finele anului 2009 aveam în plata la ajutor social un numar de 72 dosare. S-au realizat împreună cu beneficiarii de ajutor social , în funcţie de sumele acordate, unele lucrări în comună cum ar fi : executat şanţuri , lucrări de curaţenie la rampele de gunoi şi în şanţurile de pe unele drumuri comunale .
În cursul anului s-au reactualizat actele cerute de lege pentru un numar de 171 dosare de alocaţie complementară şi 101 dosare de alocaţie monoparentală urmarindu-se şi în continuare ca o dată la 3 luni să se facă acest lucru. S-a efectuat demersuri la un număr de 4 acţiuni pentru înregistrările tardive, în vederea întocmirii actelor de stare civilă, ajungând la nr. total de 12 inregistrări , 8 au fost efectuate în per. 2006 - 2008 .
Referitor la natalitate, aceasta a scazut faţă de anul 2008 , în cursul anului 2009 , în comuna Cămăraşu s-au nascut un numar de 37 copii , 15 baieti şi 22 fetite ( faţă de 69 copii nascuţi în anul 2008), din care 20 romi , 16 români şi un copil de etnie maghiară .Există un număr de 14 cazuri de plasament în instituţii , 1 caz de plasament în familie extinsă , 1 caz de tutelă .
Avem un număr de 9 copii având probleme de handicap , din care un numar de 2 copii cu asistent personal, în total avem un numar de 10 asistenţi personali şi un numar de 10 indemnizaţii pentru persoanele cu handicap . De asemenea avem un număr de 3 persoane vârstnice internaţi în instituţii de stat . Numărul total al persoanelor care au un certificat de handicap în comuna Cămăraşu este de 85 .
În programul de dezvoltare comunitară , respectiv proiectul-parteneriat cu organizaţia World Vision , avem un număr de 147 de familii care sunt sprijinite periodic prin diverse mijloace financiare sau materiale , în acest an 2009 au fost donate către familii nevoiaşe din proiect un numar de 7 bovine , au fost achiziţionaţi pomi fructiferi tuturor familiilor din proiect , a fost susţinută amenajarea unui parc de joaca la centrul multifuncţional pentru romi . De asemenea World Vision a contribuit substanţial la asigurarea cărţilor pt. premii la şfarşitul anului şcolar şi la completarea unor costume pentru ansamblul de dansuri populare .
Se urmareşte în permanenţă ca de toate prestaţiile sociale să beneficieze persoanele îndreptăţite , aducandu-se cetăţenilor , prin diverse mijloace de informare( site-ul primariei www.primaria_camarasu@yahoo.com , anunţuri la afişierul primăriei şi afisierele amplasate în toate satele componente , anunţuri în cadrul reţelei tv cablu , întălniri periodice în cadrul adunărilor cetăţeneşti, etc.) , drepturile de care pot beneficia şi serviciile sociale primare pe care le pot primi.
În completare la serviciile sociale descrise , în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Sociala , mai amintesc şi altele : sprijinirea familiilor cu grad de risc , nevoiaşe, monitorizare permanentă prin vizite , intervenţii , etc.
Referitor la domeniul asistentei medicale , conform datelor furnizate de dr. Manescu Maria , sunt înscrişi aproximativ 1300 de cetăţeni , mai există încă persoane care nu sunt înscrise la medicul de familie şi pt. care urmează să se faca demersuri în perioada următoare pt. rezolvarea acestei situaţii . Datorită numarului mare de cetăţeni înscrişi la un singur medic de familie , desfăşurarea în bune condiţii a asigurării asistenţei medicale nu este la un nivel bun , urmând ca ţinând cont de acest lucru , să analizăm şi împreuna să luam o decizie care să ducă la îmbunătăţirea vizibilă şi cât mai curând a activităţii medicale în comuna .

De asemenea , în domeniul sănătaţii populaţiei un fapt demn de remarcat este activitatea cu program zilnic a farmaciei , aceasta fiind de mare utilitate şi cerută de multă vreme de cetăţenii comunei şi care completează atât cat este posibil asigurarea condiţiilor optime din punct de vedere medical , pentru cetăţenii comunei .
În acest an ne propunem ca împreună cu dispensarul medical Cămăraşu să încercam ca în acest domeniu al sănătăţii să întreprindem printre altele :
- continuarea campaniei de planning familial , în special la populaţia de etnie rroma; problema creşterii natalităţii la populaţia de etnie rroma este alarmantă ţinand cont de situaţia economico-sociala precara a familiilor respective, sărăcia acestora;
- efectuarea vaccinarilor obligatorii la sugari , copii preşcolari şi şcolari ;

În ceea ce priveşte învăţământul , în decursul anului 2009 am continuat alocarea de sume importante pentru : efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la toate şcolile din comuna ; racordarea Şcolii Cămăraşu la reţeaua de apa potabila ; s-a reuşit construcţia unui teren multifuncţional cu gazon sintetic în imediata apropiere a Şcolii Cămăraşu , în cadrul caruia se va putea desfăşura în cele mai bune condiţii activitatea sportivă şcolară ; lucrări de modernizare la Şcoala cu clasele I-IV Simboleni-Fagadaua , unde s-a reuşit racordarea la apa şi construirea unui grup social modern .
La şcolile şi gradiniţele din comuna au fost înscrişi la începutul anului şcolar un numar de 325 elevi şi 111 preşcolari . Menţionez faptul că la Şcoala Cămăraşu 53% din nr. elevilor sunt de etnie roma , iar la nivelul primar nr. elevilor de etnie roma este de 67% .
În ceea ce priveşte cadrele didactice ,numărul total al acestora este de 32,din care numai un numar de 4 sunt cadre didactice necalificate .
În continuare se observa aceleaşi fenomene negative în cadrul procesului de învăţământ pe care le remarcam şi în ultimii ani , respectiv : numărul crescând de abandonuri şcolare , calitatea slaba a învăţământului , dezinteresul majorităţii părinţilor , nefuncţionarea legăturii permanente şcoala - părinţi , fluctuaţia cadrelor didactice şi nivelul pregătirii profesionale a unora dintre acestea . Toate acestea , cu toate eforturile noastre de a asigura o baza materială bună , duc la obţinerea unor rezultate care înca lasă de dorit la şcoala din comună , în comparaţie cu nivelul de pregătire de la alte unităţi şcolare, aceasta pe fondul deselor schimbări de strategii ale Guvernului şi Ministerului Învăţământului din ultimii ani , a unei politici coerente şi care să corespundă cu adevarat nevoilor în ceea ce priveşte învăţământul, a unor alocări salariale insuficiente şi mai ales în ceea ce priveşte învăţământul din mediul rural .

Anul 2009, din punct de vedere al agriculturii , s-a confruntat cu aceleaşi probleme şi anume : intervenţia aproape inexistentă a statului în agricultură, comparativ cu celelalte state europene , scăderea în continuare a efectivelor de animale, lipsa unei competiţii serioase pe planul firmelor procesatoare a laptelui, lipsa unor abatoare în zona, birocraţia din ce in ce mai mare a instituţiilor abilitate; acordarea unor prime încurajatoare producătorilor de lapte; lipsa consilierii de specialitate pentru agricultori, fermieri, din partea instituţiilor de specialitate; deplasarea cetăţenilor la Centrul local A.P.I.A. Apahida, în loc să fie deschise centre locale daca nu la fiecare comuna, măcar la vechile centre agricole zonale, cum ar fi de exemplu Mociu .
În ceea ce priveşte zootehnia, efectivele de animale din comuna, conform datelor furnizate de medicul veterinar, bovinele în prezent sunt în număr de 1354 capete. Efectivele de ovine au crescut şi sunt în prezent de aprox. 7.500 capete; mai există pe raza comunei un număr de 273 cai şi măgari, 1.600 porcine şi un număr de aproximativ 11.400 păsări .
Reamintesc pe aceasta cale că în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare orice cetăţean este obligat să anunţe la primărie sau la Circa sanitar-veterinară orice deces al vreunui animal (bovine sau cabaline în special ) în vederea solicitării pentru transportul cadavrului respectiv la SC Protan SA Dej , deplasandu-se o maşina specializată de la firma amintită . Mai menţionez că Primaria suporta o parte din cv transportului , respectiv tva -ul , diferenta suportand-o statul . De asemena amintesc obligaţia cetăţenilor de a anunţa medicul veterinar despre orice miscare a animalelor din gospodaria proprie - vânzare , cumpărare , mortalitate .
Referitor la aplicarea legislaţiei fondului funciar, avem în continuare aceleaşi mari probleme, în eliberarea titlurilor de proprietate. Astfel , în urma cererilor depuse la legile fondului funciar ( Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 si Legea nr. 245/2005 ) în perioada 2004 - 2009 s-au eliberat un număr de 339 titluri de proprietate, mai rămânand încă un număr mare de titluri de proprietate de eliberat, rămânând în sarcina noastra de rezolvat, cele mai grele probleme care s-au acumulat de-a lungul anilor , majoritatea necesitând măsurători de specialitate şi verificări foarte complicate care îngreunează vizibil procesul de eliberare a unor titluri de proprietate .

Referitor la partea spirituală , în decursul anului 2009 , am sprijinit toate bisericile din comuna prin alocarea de fonduri conform solicitarilor primite din partea preoţilor , a consiliilor parohiale . Astfel s-a alocat pentru biserici suma de 7.500 lei urmărind acordarea de fonduri în continuare într-o proporţie cât mai echilibrată , în funcţie de numărul enoriaşilor, de natura, urgenţa lucrărilor şi de solicitările existente. De asemenea am sprijinit bisericile şi casele parohiale cu orice fel de lucrare solicitata , prin angajaţii primăriei sau beneficiarii de ajutor social, cum ar fi : lucrări de racordare apă potabilă(casa parohiala ortodoxă şi reformată din Cămăraşu ). În ultima parte a anului, ca urmare a documentaţiilor transmise la Consiliul Judeţean Cluj , solicitări de fonduri, au fost repartizate unele sume de bani tuturor parohiilor din comuna Cămăraşu direct în conturile acestora.
În ceea ce priveşte căminele culturale, aceste lăcaşuri de cultura au devenit funcţionabile, desfaşurându-se adunări cetăţeneşti, spectacole, discoteci , nunţi, alte manifestări şi întruniri. Am reuşit să împrejmuim Căminul cultural din Năoiu şi să efectuam mici reparaţii la trotuare la Căminele culturale din Simboleni şi Năoiu. Vom continua şi în anii următori aceste lucrări şi să urmarim creşterea manifestărilor culturale de diverse genuri.
La biblioteca comunala numărul total al volumelor este de 11.243, având o valoare de 26.938 lei, fiind din punct de vedere al dotărilor şi activităţii desfaşurate, una dintre cele mai bune biblioteci comunale din judeţul Cluj.
Tot la partea spirituală, referitor la Ansamblul de dansuri populare Fiii Cămăraşului, în acest an copiii şi-au întărit statutul ca fiind unul dintre cele mai bune ansambluri de dansuri populare de copii din judeţul Cluj şi nu numai, avînd numeroase spectacole pe cele mai importante scene din Cluj-Napoca, amintind dintre cele mai importante urmatoarele: participarea în doua zile diferite la Aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Radio Renaşterea; deschiderea postului TVR Cluj alături de Sergiu Vitalian Vaida; participare la Târgul Internaţional de carte şi muzică ediţia a VI-a de la Braşov; spectacol la tabăra de pictură de la Nicula; 5 spectacole filmate la televiziuni precum Favorit, TVR Cluj, TV S , NCN ;datorită apariţiilor pe internet, dansurile Ansamblului au fost vizionate de peste 75.000 ori. La toate aceste realizari, Consiliul local Cămăraşu a contribuit prin alocările de fonduri înspre activitatea acestor copii, făcând posibilă cunoaşterea comunei noastre în ţara şi în străinatate, ansamblul nostru fiind un model pentru comunele vecine si nu numai .

Obiective principale pentru anul 2010 :

- întocmirea şi depunerea unor noi proiecte de accesare a unor fonduri europene şi guvernamentale ;
- finalizarea construirii centrului medical, acesta având menirea să ofere servicii medicale de calitate cetăţenilor comunei ;
- finalizarea centrului multifuncţional pentru romi-Valea Naoiului si desfasurarea de activitati specifice ;
- alimentarea cu apă potabilă a celorlalte doua sate componente - Năoiu şi Simboleni ;
- terminarea construcţiei vestiarelor pentru activitatea sportiva ;
- continuarea pietruirilor unor drumuri comunale si completari pe toate drumurile pietruite din zonele centrale si limitrofe ale tuturor satelor ;
- alocare fonduri pentru cofinantari proiecte depuse 
- sprijin prin alocarea de fonduri pentru biserici în vederea susţinerii unor lucrări;
- desfăşurarea unei activităţi sustinute de promovare a intereselor economico-sociale ale comunei Cămăraşu în cadrul proiectelor de dezvoltare depuse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ‘' Câmpia Transilvaniei ‘', asociaţie din care face parte şi comuna Cămăraşu alături de un numar de 8 comune din zonă;
- iniţierea unor acţiuni de promovare şi cunoaştere a comunei noastre prin diverse mijloace avute la dispoziţie: site pe internet , oferire de facilităţi potenţialilor investitori şi orice alte mijloace, inclusiv participarea ansamblului de dansuri populare la manifestări din judeţ, din ţara şi străinătate, care fac posibilă cunoaşterea comunei noastre .
Ca de fiecare dată, la acest început de an care se anunţă a fi deosebit de dificil din toate punctele de vedere, ne propunem spre realizare unele obiective importante care să vină în întâmpinarea dorinţelor cetăţenilor comunei Cămăraşu; să oferim servicii administrative dintre cele mai bune şi prompte, să răspundem cât mai mult aşteptărilor oamenilor şi nevoilor acestora.

 


Cămăraşu la 29 ianuarie 2010

PRIMAR,
Mocean Iancu Marcel